ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ι.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 66, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δη για το σκοπό της παρούσας στην κινητή τηλεφωνία, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «WIND Ελλάς») προτίθεται να διοργανώσει προωθητική ενέργεια σε σχέση με μια νέα υπηρεσία της με την ονομασία «Καλοκαιρινές Ευχές» (εφεξής η «Υπηρεσία») πoυ αφορά στην παροχή και διάθεση περιεχομένου wallpapers (ταπετσαρίες) σε κινητά τηλέφωνα αποκλειστικά και μόνον καρτοκινητής τηλεφωνίας, κατά τα παρακάτω. Στα πλαίσια αυτά, η WIND Ελλάς προτίθεται να κάνει χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας «VELTI ΑΕ» με έδρα στο Μαρούσι, Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 44, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εξεύρεση και αξιοποίηση διαφημιστικών λύσεων μέσω τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και η οποία στα πλαίσια του παρόντος θα υλοποιήσει τεχνικά και θα αναλάβει την εκτέλεση της Υπηρεσίας καθώς και τη διενέργεια προωθητικής ενέργειας στα πλαίσια της Υπηρεσίας για λογαριασμό της WIND Ελλάς (εφεξής «Τεχνικός Ανάδοχος»). Ως εκ τούτου, οι παραπάνω εταιρείες, νόμιμα εκπροσωπούμενες αμφότερες, διοργανώνουν από κοινού (εφεξής καλούμενες από κοινού «οι Διοργανώτριες Εταιρείες») την παραπάνω προωθητική ενέργεια υπό μορφή κληρώσεων στον διαγωνισμό «Καλοκαιρινές Ευχές» (εφεξής «ο Διαγωνισμός») από την 06-07-2010 έως την 20-09-2010 για την ανάδειξη της άνω Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικώς οριζόμενα.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Λήδα Λάβδα, Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα, τηλ. 210 3824107 , Fax: 210 3824005 είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό στα πλαίσια της άνω Υπηρεσίας, των κληρώσεων και της ανάδειξης των νικητών. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο.

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση τους, να ανακαλέσουν, παρατείνουν ή να μειώνουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζουν τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω θα γίνεται με σύνταξη σχετικής τροποποιητικής πράξης και σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στην ειδική ιστοσελίδα του διαγωνισμού (http://summerwishes.wind.com.gr) μέσω του δικτυακού τόπου της WIND (http://www.wind.com.gr) ή του δικτυακού τόπου της Q card (http://www.myq.gr).

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Διάρκεια

Η συνολική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας (Διαγωνισμού) καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την 06-07-2010 και ώρα 12:00:00 (έναρξη) έως την 20-09-2010 και ώρα 23:59:59 (λήξη) (εφεξής η «Διάρκεια»), με την επιφύλαξη των παραπάνω οριζομένων σχετικά με την δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή μείωσης της διάρκειας του Διαγωνισμού.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην άνω προωθητική ενέργεια (Διαγωνισμό) έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας και του εξωτερικού οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (ή εάν είναι κάτω των 18 ετών έχουν λάβει την απαραίτητη γονική συναίνεση, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω) και είναι κάτοχοι καρτοκινητής σύνδεσης WIND συμπεριλαμβανομένου Q Card,. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα του διαγωνισμού (http://summerwishes.wind.com.gr) μέσω του δικτυακού τόπου της WIND (http://www.wind.com.gr) ή του δικτυακού τόπου της Q card (http://www.myq.gr) και θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος 18 ετών και άνω ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση. Αν ο άνωθεν χρήστης επιλεγεί και ως νικητής ενός Δώρου του Διαγωνισμού, τότε αυτό μπορεί να το παραλάβει μόνον ο ασκών τη γονική μέριμνα αυτού.

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν κάνει χρήση της Υπηρεσίας, να έχουν συγκατατεθεί στους όρους αυτής καθώς και στους όρους του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα.

3. Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» και «VELTI ΑΕ», οι δικαιοδόχοι (franchisees) καταστημάτων WIND, οι εργαζόμενοι στα καταστήματα αυτά καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των παραπάνω, α’ & β’ βαθμού.

4. Διάρκεια Υπηρεσίας

Διευκρινίζεται ότι η διάρκεια της Υπηρεσίας ορίζεται στις 60 ημέρες ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του διαγωνισμού και προσαρμογής των δώρων ανάλογα.

5. Τρόπος Εγγραφής και Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται, ως προαναφέρθηκε, η χρήση της Υπηρεσίας. Αρχικά, όσοι επιθυμούν να έχουν πρόσβαση και να αποκτήσουν wallpapers μέσω της Υπηρεσίας, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Βήμα 1: Είσοδος/Αίτηση Εγγραφής στην Υπηρεσία

Ο Συνδρομητής/Χρήστης θα πρέπει να αποστείλει ένα κενό γραπτό μήνυμα (SMS) ή ένα μήνυμα (SMS) με τη λέξη «ΕΥΧΗ», χρέωσης 0,99€/SMS συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον σύντομο κωδικό 54400. Με το πρώτο αυτό SMS ο Συνδρομητής/Χρήστης μπορεί να συνδεθεί στο http://summerwishes.wind.com.gr και να δημιουργήσει έναν καινούργιο λογαριασμό. Για τη δημιουργία του λογαριασμού χρειάζεται μόνο το νούμερο του κινητού του τηλεφώνου. Ακριβώς μετά την αίτησή του να συνδεθεί του αποστέλλεται ένας μοναδικός κωδικός μέσω SMS. Πλέον, ο Συνδρομητής/Χρήστης έχει τελειώσει την διαδικασία και μπορεί κάνοντας σύνδεση στην ιστοσελίδα να κατεβάσει το περιεχόμενο (wallpapers).

Βήμα 2: Είσοδος/Αίτηση Εγγραφής στον Διαγωνισμό

Ο Συνδρομητής/Χρήστης με την αποστολή του πρώτου κιόλας γραπτού μηνύματος (SMS) στο 54400 εκτός του ότι αγοράζει περιεχόμενο συμμετέχει και στον Διαγωνισμό αφού έχει αρχικά λάβει σχετική ενημέρωση μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) έτσι ώστε να μπει στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο http://summerwishes.wind.com.gr και να ενημερωθεί για τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού πριν τη συμμετοχή του σε αυτόν.

Βήμα 3: Σχετικά με το Παιχνίδι

Με το πρώτο SMS ο Συνδρομητής/Χρήστης θα λάβει δωρεάν ενημερωτικό μήνυμα το οποίο θα εξηγεί το παιχνίδι και θα του ζητεί να απαντήσει στην πρώτη ερώτηση του παιχνιδιού που θα ακολουθήσει. Οι ερωτήσεις θα έχουν 2 επιλογές, μια σωστή και μια λάθος. Ο Συνδρομητής/Χρήστης καλείται να απαντήσει 1 ή 2 ανάλογα με το ποια απάντηση θεωρεί ότι είναι σωστή. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Με το πρώτο SMS ο Συνδρομητής/Χρήστης κερδίζει 20 πόντους. Από το δεύτερο SMS και μετά όπου απαντά ερωτήσεις κερδίζει πόντους/συμμετοχές ανάλογα με το αν έχει απαντήσει σωστά ή λάθος. Αν οι απαντήσεις που δίνει είναι σωστές τότε κερδίζει κάθε φορά τουλάχιστον 20 πόντους. Αν οι απαντήσεις είναι λάθος τότε κερδίζει μόνο 10 πόντους. Εξαιρούνται οι περίοδοι επιβράβευσης όπου ο Συνδρομητής/Χρήστης μπορεί να κερδίσει ακόμη περισσότερους πόντους.

Περίοδοι επιβράβευσης είναι συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όπου οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού μπορούν να διεκδικήσουν περισσότερες συμμετοχές για τις αντίστοιχες κληρώσεις. Οι περίοδοι αυτοί επικοινωνούνται στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο.

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ο Συνδρομητής/Χρήστης θα λαμβάνει δωρεάν ενημερωτικά προωθητικά μηνύματα σχετικά με το Διαγωνισμό όπως πχ. το όνομα του χθεσινού νικητή. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον προωθητικά μηνύματα μπορεί να στείλει δωρεάν ένα κενό SMS στο 1270. Επιπλέον μπορεί να καλέσει από καρτοκινητό WIND στο 1260 με χρέωση ανά κλήση 0,24 € συμπερ. ΦΠΑ (ή από καρτοκινητό MOMAD στο 1250 με χρέωση ανά κλήση 0,24 € συμπερ. ΦΠΑ) ή δωρεάν στο 8008887316 και από καρτοκινητό Q στο 1222 με χρέωση 0,0044/δευτ. συμπερ. ΦΠΑ ή δωρεάν στο 1227. Διευκρινίζεται ότι όλοι οι συνδρομητές καρτοκινητής WIND, συμπεριλαμβανομένου και συνδρομητών καρτοκινητής Q card, με αποστολή της λέξης «ΣΤΟΠ» ή «STOP» στο 54400 με χρέωση 0,99€ συμπερ. ΦΠΑ μπορούν να σταματήσουν να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα κερδίζοντας 20 συμμετοχές ταυτόχρονα με την αγορά ενός wallpaper. Ο συμμετέχων δεν χάνει τις συμμετοχές που έχει συγκεντρώσει καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού ακόμη και αν έχει σταματήσει τη λήψη μηνυμάτων με έναν από τους ανωτέρω τρόπους, όπως αυτοί περιγράφονται. Για να ενεργοποιήσει ξανά την επιλογή αποστολής προωθητικών μηνυμάτων θα πρέπει να καλέσει στους παραπάνω αριθμούς ή να στείλει τη λέξη «ΕΥΧΗ» στο 54400 (0,99€ συμπερ. ΦΠΑ).

Η αποστολή SMS συνιστά αυτοδικαίως αγορά wallpaper μέσω της Υπηρεσίας και προϋποθέτει δήλωση περί ενημέρωσης και αποδοχής των όρων για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. Κάθε αποστολή SMS, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, χρεώνεται με 0,99€/SMS συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι αριθμοί κλήσης (MSISDN) των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, μέσω των οποίων αποστέλλονται τα SMS, καταχωρούνται στο σύστημα του Τεχνικού Ανάδοχου, με σκοπό τη καταγραφή κίνησης της Υπηρεσίας (αποστολή και λήψη wallpapers) καθώς και τη διεξαγωγή των κληρώσεων για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού. Συμπληρωματικά για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο «Τεχνικός Ανάδοχος» με τους αριθμούς κλήσης (MSISDN) των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιουδήποτε SMS στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Τεχνικού Ανάδοχου, την εγκυρότητα του SMS αυτού, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω, και τον αριθμό κλήσης (MSISDN) από τον οποίο προέρχεται το SMS. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή χρήση της Υπηρεσίας και συμμετοχής στο Διαγωνισμό η οποία προσφέρει μεγαλύτερο αριθμό wallpapers και αποφέρει παραπάνω συμμετοχές για τις κληρώσεις των δώρων όπως περιγράφεται στον όρο 7.

6. Η συμμετοχή του χρήστη της Υπηρεσίας στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Κάθε αποστελλόμενο SMS θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα του Τεχνικού Αναδόχου. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες θεωρούν ότι αυτοί που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό είναι κάτοχοι ή έχουν την νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM κάρτας που αντιστοιχεί στον αριθμό MSISDN με το οποίο έστειλε το SMS στο 5ψήφιο 54400, και έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό.

7.Δώρα Διαγωνισμού

Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» ή/και «Έπαθλα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο» ή/και το «Έπαθλο) είναι τα εξής:

(α)Σε ημερήσια βάση, συνολικά 51 νικητές θα κερδίσουν προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες αξίας 500€ έκαστη από 6/7/2010 μέχρι και 3/9/2010. Επιπλέον 17 νικητές θα κερδίσουν 17 προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες αξίας 1000€ από 4/9/2010 έως και 20/9/2010. Τα ημερήσια δώρα θα προσφέρονται καθημερινά εκτός των ημερών που θα δίνονται τα εβδομαδιαία δώρα.

(β) Σε εβδομαδιαία βάση, από 6/7/2010 έως και 3/9/2010, συνολικά 9 νικητές θα κερδίσουν προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες αξίας 5000€ έκαστη κάθε Σάββατο συμμετέχοντας στο διαγωνισμό από Κυριακή 00:00:00 έως και Σάββατο 23:59:59 με εξαίρεση την τελευταία εβδομάδα του Διαγωνισμού όπου το εβδομαδιαίο δώρο θα δοθεί ημέρα Παρασκευή 3/9/2010 και θα ισχύει για συμμετοχές από Κυριακή 29/8/2010 00:00:00 έως και Παρασκευή 3/9/2010 23:59:59.

(γ) Στιγμιαία δώρα Τα στιγμιαία δώρα απονέμονται από 6/7/2010 έως και 3/9/2010 επιπλέον των ημερησίων δώρων τις ημέρες κατά τις οποίες δεν απονέμονται εβδομαδιαία δώρα. Πιο συγκεκριμένα τα στιγμιαία δώρα θα απονεμηθούν ως εξής:

  1. Κινητά τηλέφωνα. Στην κλήρωση θα περιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν στείλει περισσότερα των τριών (3) SMS την συγκεκριμένη ημέρα με το σύνολο των πόντων που έχουν συγκεντρώσει μέχρι εκείνη την ημέρα.
  2. Τηλεόραση. Ο συμμετέχων με τους περισσότερους πόντους της ημέρας θα είναι και ο νικητής του δώρου.

Διευκρινίζεται ότι οι νικητές μιας κατηγορίας δώρων δεν μπορούν να είναι ξανά νικητές της ίδιας κατηγορίας δώρων.

Τα στιγμιαία δώρα τα οποία θα απονεμηθούν είναι τα εξής:

  • 20 κινητά τηλέφωνα, Samsung Corby S3650 μέσω κλήρωσης.
  • 10 τηλεοράσεις TV LCD 32' SAMSUNG LE32C450 οι οποίες θα απονεμηθούν ανάλογα με τους πόντους τους οποίους οι συμμετέχοντες έχουν συλλέξει εκείνη την ημέρα.

(δ) Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ή αντικαθίστανται με άλλα. Οι νικητές του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, δεν έχουν κανένα από τα άνω δικαιώματα. Επιπλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι οι νικητές, ως κάτοχοι καρτοκινητής τηλεφωνίας, να έχουν δηλώσει τα προσωπικά τους στοιχεία ή να τα δηλώσουν άμεσα έχοντας μαζί την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, με βάση τη διαδικασία ταυτοποίησης, σε ένα κατάστημα WIND εντός 15 εργάσιμων ημερών. Επιπλέον να μην έχουν καμία εκκρεμότητα ( οικονομική ή μη) με τον Διοργανωτή και να παρουσιάσουν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται για την κατοχύρωση των δώρων. Προ ή κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι την παράδοση των Δώρων στους νικητές ή στους τυχόν επιλαχόντες αυτών, οιοσδήποτε εκ των Διοργανωτριών δικαιούται να χρησιμοποιεί τα Δώρα για σκοπούς διαφήμισης, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση στους νικητές. Επιπλέον ρητά διευκρινίζεται ότι τα ονόματα και οι φωτογραφίες των νικητών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τις Διοργανώτριες Εταιρείες πέραν του σκοπού ενημερώσεως των συμμετεχόντων, για προβολή του ίδιου του Διαγωνισμού σε έντυπα ή/και στα ΜΜΕ, και οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων σε αυτή την χρήση, χωρίς υποχρέωση για τις Εταιρείες για άλλη ενημέρωση ή καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία των κληρώσεων (καθημερινών – εβδομαδιαίων – Κλήρωση ανάδειξης Μεγάλου Νικητή). Όλες οι κληρώσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στα γραφεία του Τεχνικού Ανάδοχου παρουσία συμβολαιογράφου, με τη χρήση συστημάτων του Τεχνικού Ανάδοχου, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεων και κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλονται το σύνολο των συμμετοχών που έχει συγκεντρώσει ανάλογα με τα έγκυρα SMS. Ως «έγκυρο SMS» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιοδήποτε SMS για το οποίο ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί στον σύντομο κωδικό 54400 από κινητό, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας WIND Ελλάς ή του Τεχνικού Ανάδοχου, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα των συστημάτων του Τεχνικού Ανάδοχου ή εν γένει  απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του  Τεχνικού Ανάδοχου, κατ' εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας WIND Ελλάς εντός των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων:

(α) ως έγκυρες συμμετοχές για τις κληρώσεις των Δώρων υπό 7(α) ως άνω θεωρούνται το σύνολο των συμμετοχών οποιουδήποτε συμμετέχοντα που έχουν καταχωρηθεί στα συστήματα του Τεχνικού Ανάδοχου από την Έναρξη του Διαγωνισμού   ανωτέρω μέχρι τις 00:00.00 της ημέρας συμμετοχής, υπό τον όρο ότι έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Τεχνικού Ανάδοχου τουλάχιστον ένα έγκυρο SMS του ίδιου συμμετέχοντα, κατά το χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης ημέρας, στην οποία αφορά η συγκεκριμένη κλήρωση. Οι ανωτέρω κληρώσεις για όλα τα δώρα (ημερήσια, εβδομαδιαία και στιγμιαία) του διαγωνισμού θα διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση κάθε Τρίτη. Η κλήρωση των νικητών , θα γίνεται στις (11:00) π.μ. στις συγκεκριμένες ημερομηνίες όπως αναφέρονται παρακάτω, παρουσία συμβολαιογράφου και  θα αφορά το σύνολο των συμμετοχών της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας

(β) ως έγκυρες συμμετοχές για τις κληρώσεις των Δώρων υπό 7(β) ως άνω θεωρούνται το σύνολο των συμμετοχών οποιουδήποτε συμμετέχοντα, όπως αυτοί έχουν καταχωρηθεί στα συστήματα του Τεχνικού Ανάδοχου από την αρχή του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το II 1 ανωτέρω, υπό τον όρο ότι έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Τεχνικού Ανάδοχου τουλάχιστον ένα έγκυρο SMS του ίδιου συμμετέχοντα, κατά το χρονικό διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας, στην οποία αφορά η συγκεκριμένη κλήρωση. Οι ανωτέρω εβδομαδιαίες κληρώσεις θα διεξαχθούν στις 13/7/2010, 20/7/2010, 27/7/2010, 3/8/2010, 10/8/2010, 17/8/2010, 24/8/2010, 31/8/2010 και 7/9/2010, 14/9/2010, 21/9/2010 και ώρα 11:00, παρουσία συμβολαιογράφου.

Διευκρινίζεται ότι, για τη διενέργεια των κληρώσεων, θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των αριθμών κλήσης (MSISDN) των συμμετεχόντων, επί του συνολικού αριθμού συμμετοχών ανά αριθμό κλήσης (MSISDN).

9. Ενημέρωση για την κατακύρωση

(α) Ο Τεχνικός Ανάδοχος θα ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών και επιλαχόντων ανά Δώρο, με ανάρτηση του αριθμού κλήσης MSISDN στον Διαγωνισμό στην ειδική ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://summerwishes.wind.com.gr (β) Ο «Τεχνικός Ανάδοχος» θα επικοινωνεί με τους νικητές του Διαγωνισμού τηλεφωνικά, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο – πλήρης δ.νση – αριθμός ταυτότητας), ώστε να προβεί στην ανωτέρω υπό (α) ενημέρωση των λοιπών συμμετεχόντων και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι κάτοχος καρτοκινητής τηλεφωνίας θα του ζητηθεί επιπρόσθετα να πραγματοποιήσει εξερχόμενη κλήση προς την WIND, σε χρεώσιμο νούμερο που θα του δοθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο που τον κάλεσε, από τον αριθμό κλήσης με τον οποίο συμμετείχε στον Διαγωνισμό, προκειμένου για τη διενέργεια ταυτοπροσωπίας.

Σε κάθε κλήρωση που θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη θα αναδεικνύονται και πέντε (5) επιλαχόντες νικητές για κάθε νικητή.

Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την τηλεφωνική κλήση προς αυτόν, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το σχετικό δώρο του Διαγωνισμού θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 1ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα , και εάν και πάλι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό ή το πρόσωπο αυτό δεν επικοινώνησε εντός χρονικού διαστήματος και πάλι τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την τηλεφωνική κλήση, το σχετικό δώρο του Διαγωνισμού θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στο 2ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, επιλαχόντα , για τον οποίο το κατά τα ανωτέρω χρονικό διάστημα θα είναι διάρκειας επίσης τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την τηλεφωνική κλήση σε αυτόν.

Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την αξιοποίηση/παραλαβή των Δώρων να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτών, επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και την κάρτα SIM που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης (MSISDN), με τον οποίο συμμετείχαν στο Διαγωνισμό και μέχρι τη στιγμή της ανάδειξης τους ως νικητών να μην οφείλουν ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς τελών κινητής τηλεφωνίας προς τη WIND, για τους οποίους έχει τυχόν πραγματοποιηθεί στις γραμμές τους φραγή κλήσεων, ή οι συνδρομητές καρτοκινητής τηλεφωνίας να μην έχουν αρνητικό υπόλοιπο άλλως χάνουν τα δικαιώματα στα Δώρα που κέρδισαν.

Επίσης στην ειδικότερη περίπτωση που τα σχετικά SMS με βάση τα οποία υπολογίστηκαν οι συμμετοχές εστάλησαν από αριθμό κλήσης (MSISDN) εταιρικής σύνδεσης, θα απαιτείται και η έγγραφη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στον οποίο έχει κατ' αρχήν εκχωρηθεί ο αριθμός κλήσης (MSISDN), από την οποία να προκύπτει ρητώς ότι ο δικαιούχος του σχετικού Δώρου είναι ο χρήστης του συγκεκριμένου αριθμού και ότι χορηγείται η συναίνεσή του για την απόκτηση του Δώρου από τον χρήστη.

Επιπλέον, οι νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της αξιοποίησης/παραλαβής των Δώρων, μπορούν να ακυρωθούν για τους εξής λόγους :

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψουν τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής Δώρου

(β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις

(γ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του δώρου, εντός 3 εργασίμων ημερών από την παραπάνω κλήρωση, αποβεί άκαρπη.

(δ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου.

(ε) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που υπό τη διαδικασία που ανωτέρω αναφέρεται και που εδήλωσε είναι ψευδές.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Δώρο θα δικαιούται αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα ενημερωθεί σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία.

10. Χορήγηση Δώρων

α) Διευκρινίζεται ρητά ότι τα έξοδα για τη παροχή όλων των παραπάνω αναφερομένων Δώρων προς τους νικητές επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τη «VELTI ΑΕ», ενώ για λοιπές δαπάνες και έξοδα ως προς τη πραγματοποίηση και συνδιοργάνωση του Διαγωνισμού επιβαρύνονται οι Διοργανώτριες στα πλαίσια των ορισθέντων ρητά στη μεταξύ τους οικεία σύμβαση.

Επίσης, φόροι, τέλη, εισφορές και οποιαδήποτε έξοδα ή επιβαρύνσεις που σχετίζονται με οποιοδήποτε Δώρο, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή του Δώρου αυτού ή τον τυχόν επιλαχόντα αυτού. Ο χρόνος παράδοσης των Δώρων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά τους και τις διαδικασίες και χρόνους προμήθειας των αντίστοιχων προμηθευτών οίκων.

Σημειώνεται πως οι νικητές θα πρέπει να προσκομίσουν κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους (π.χ αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) κατά την παραλαβή των Δώρων.

11. Ευθύνη

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο.

Οι χρήστες/συμμετέχοντες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω ενέργεια μέσω του δικτύου της WIND Eλλάς, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

Η WIND Eλλάς, ο Τεχνικός Ανάδοχος και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση της Υπηρεσίας και την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού.

Η WIND Eλλάς και ο Τεχνικός Ανάδοχος δηλώνουν ότι συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και της προστασίας των ανηλίκων χρηστών.

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται. Οι Διοργανώτριες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

12. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Λήδα Λάβδα Ζωοδόχου Πηγής 12-14 Αθήνα και έχουν αναρτηθεί και θα ενημερώνονται διαρκώς στην ειδική ιστοσελίδα του διαγωνισμού (http://summerwishes.wind.com.gr) μέσω του δικτυακού τόπου της WIND (http://www.wind.com.gr) ή του δικτυακού τόπου της Q card (http://www.myq.gr). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

13. Πληροφορίες - Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Υπηρεσία ή/και το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 1260 από καρτοκινητό WIND με χρέωση ανά κλήση 0,24 € συμπερ. ΦΠΑ (ή από καρτοκινητό MOMAD στο 1250 με χρέωση ανά κλήση 0,24 € συμπερ. ΦΠΑ) ή στο 1222 από καρτοκινητό Q με χρέωση 0,0044/δευτ. συμπερ. ΦΠΑ, 24 ώρες το 24ώρο, συμπεριλαμβανομένων αργιών. Ανάλογα με τον τύπο των παραπόνων, η WIND Eλλάς θα επιχειρεί να επιλύει τα όποια προβλήματα με δική της διαμεσολάβηση και ευθύνη μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

14. Προσωπικά Δεδομένα

Ο χρήστης της Υπηρεσίας/συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, τόσο η Εταιρία WIND Eλλάς όσο και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο του χρήστη. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να προσφερθούν οι υπηρεσίες του δικτύου της WIND Ελλάς και τα έπαθλα του Διαγωνισμού. Η WIND Ελλάς και o Tεχνικός Ανάδοχος έχουν αναλάβει τη δέσμευση να τηρούν το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των χρηστών και να προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να παρασχεθούν στα πλαίσια της άνω προωθητικής ενέργειας. Η καταχώρηση των στοιχείων του χρήστη για την παροχή της άνω Υπηρεσίας και η αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού (έγκυρη εγγραφή), συνεπάγεται τη συναίνεση και συγκατάθεση του χρήστη στη συλλογή, χρήση και μεταβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

Ως προς την καταχώρηση και χρήση των δεδομένων εγγραφής, η WIND Ελλάς και o Tεχνικός Ανάδοχος συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω κινητών τηλεφώνων και της προστασίας των ανηλίκων χρηστών, καθώς και με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως ισχύουν και έχουν προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, οι Διοργανώτριες εταιρείες δεν θα προβούν άλλως στην κοινοποίηση, μεταβίβαση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.

Επιπλέον, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να αποκαλύψουν τα προσωπικά στοιχεία, που οι χρήστες παρέχουν, σε τρίτα μέρη αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α)  προκειμένου να συμμορφωθούν με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κυβερνητικών κανονισμών, (β)  προκειμένου να υπερασπιστούν και να προστατεύσουν τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία τους, (γ)  εάν έχουν λάβει τη ρητή προς τον εκάστοτε σαφώς προσδιορισμένο σκοπό συναίνεση του χρήστη.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Υπηρεσία ή/και το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, ως παρατίθενται ανωτέρω ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ' αυτού.

© 2010 wind. All rights reserved.